Harava - Kysely Östersundomin maankäyttöskenaarioista
Harava - Kysely Östersundomin maankäyttöskenaarioista
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Tervetuloa kyselyyn!

  Tervetuloa kommentoimaan Östersundomin osayleiskaavoituksen maankäytön skenaarioita!

  Kysely koskee Östersundomissa keväällä 2022 vireille tullutta osayleiskaavaa, jossa määritellään alueen tulevaisuuden maankäytön perusperiaatteet, esimerkiksi rakentamisen alueet, liikenneyhteydet ja virkistysalueet. Kaupungin asiantuntijat ovat laatineet seitsemän erilaista skenaarioita alueen mahdollisista kehityssuunnista. 

  Mihin mielipidettäsi tarvitaan?

  Kyselyn tarkoituksena on kerätä asukkaiden ja muiden alueen suunnittelusta kiinnostuneiden näkemyksiä alueelle laadituista maankäyttöskenaarioista. Vastauksia hyödynnetään osana skenaarioiden arviointia, jonka tarkoituksena on tunnistaa jatkosuunnittelun kannalta skenaarioiden keskeisimmät erot ja vaikutukset. 

  Mitä skenaariot ovat?

  Maankäyttöskenaariot ovat alustavia esityksiä siitä, minkälainen Östersundomin yhdyskuntarakenne voisi tulevaisuudessa olla. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan aivan sellaisenaan, vaan skenaarioita käytetään eri ratkaisujen vaikutusten arviointiin ja reunaehtojen löytämiseen ennen kaavaluonnoksen laadintaa.

  Skenaariot 1-4 perustuvat raideliikennejärjestelmään. Skenaarioissa on esitetty eri hahmotelmia rakentamisalueiden laajuuksista ja rakentamisen tehokkuuksista (keskusta-, kerrostalo- ja pientalovaltaisten alueiden määrät vaihtelevat). Liikennejärjestelmän osalta on kuvattu alustavat hahmotelmat metro- ja pikaraitiotievaihtoehdoista eri linjauksineen.

  Tässä suunnittelun alkuvaiheessa on esitetty myös skenaarioita, joissa vain nykyisiä asuinalueita täydennetään ja alue jää suuresti rakentumatta (skenaariot 5-7). Kehittyvän nykytilan eli skenaarion 5 lisäksi on esitetty kaksi teemakohtaista vaihtoehtoa, jotka ovat virkistyksen, luonnonsuojelun ja matkailun Östersundom (skenaario 6) sekä elinkeinoalueiden tarjontaan keskittyvä Östersundom (skenaario 7).  Skenaariot 5-7 poikkeavat Östersundomin maakuntakaavan ratkaisusta.

  Suunnittelualueella sijaitsee useita luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita, kuten Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita ja luonnonsuojelualueita. Kaikissa skenaarioissa on pyritty turvaamaan luontoarvojen säilyminen tulevaisuudessa asukasmäärän kasvaessa. 

  Skenaariot esitellään seuraavilla sivuilla, mutta pääset halutessasi tutustumaan skenaariokuvauksiin tarkemmin tästä linkistä.

  Kysely on auki 7.11.2022-6.12.2022.

  Kysely toimii paremmin tietokoneella kuin mobiililaitteella. Voit vastata kyselyyn anonyymisti, sillä kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Kyselyn vastaukset voidaan julkaista avoimena datana. Vastauksia muokataan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Avovastauksista poistetaan tarvittaessa loukkaavat tai muutoin kielenkäytöltään törkeät kommentit. 

  Rekisteriselosteen voi lukea tästä linkistä.  Alla on kartta Östersundomin osayleiskaava-alueesta:

  attachment image
  2/7 Taustatiedot
   Oletko suunnittelualueella ensisijaisesti (pakollinen kysymys)

   Jos asut Östersundomissa, voit halutessasi kertoa millä alueella asut.   attachment image

     
   3/7 Arvioi raideliikenneskenaariot 1-4

    Arvioi raideliikenteeseen perustuvat skenaariot 1-4

    Östersundomiin on laadittu eri maankäytön skenaarioita, joissa rakentamisalueiden laajuus ja tehokkuus vaihtelevat. Skenaarioissa 1-4 alue rakentuu kaupunkimaiseksi alueeksi. Skenaario 1 perustuu metroyhteyteen ja skenaariot 2-4 pikaratikkayhteyteen. Alla näkyvillä kartoilla on esitetty yksi vaihtoehtoinen ratikan linjaus (Uutta Porvoontietä mukaillen), jonka lisäksi on laadittu vaihtoehtoisia linjauksia ja päätepysäkkejä ratikalle. Pääset myöhemmin tutustumaan ja kommentoimaan eri pikaraitiotielinjauksia. Arvioitavat skenaariot on esitelty tällä sivulla, mutta halutessasi pääset tutustumaan kaikkiin skenaariohin myös tästä linkistä. 

    Voit arvostella skenaarioita tähtiasteikolla (1 tähti - 5 tähteä)

    5 tähteä : Paljon hyviä ominaisuuksia jatkosuunnitteluun

    1 tähteä:  Ei juuri mitään hyvää jatkosuunnitteluun

    attachment image

    Metroskenaariossa on metroyhteyteen tukeutuvat tehokkaimmat ja laajat rakentamisalueet. Metrokaupunki on rakentamisen suhteen maksimi skenaario. Alueelle tulisi kaksi uutta metrokeskusta: Östersundomiin ja Sakarinmäkeen. Etenkin metroasemien ympäristöt on tehokkaasti ja tiiviisti rakennettuja, muut asumisen alueet koostuvat monipuolisesti erilaisista talotyypeistä. Metroa jatkettaisiin Mellunmäestä Östersundomiin, mikä mahdollistaisi vaihdottomat yhteydet Helsingin keskustaan ja muualle metron varrelle. Tämä skenaario mahdollistaisi noin 60 000-70 000 uutta asukasta ja noin 10 000-15 000 työpaikkaa.


    attachment image

    Urbaani pientalovaltainen ratikkakaupunki -skenaariossa on yhtä laajat rakentamisen alueet kuin metroskenaariossa, mutta rakentamisen tehokkuus on pienempi. Skenaarion kaupunkirakennetta määrittää Itäväylän suunnasta tuleva pikaratikkayhteys, jonka varrelle keskusten ja tiiviimmän rakentamisen alueet sijoittuvat. Asumisen alueilla painottuvat monenlaiset kaupunkipientalot (kytketyt pientalot, paritalot ja omakotitalot), joten alueen kaupunkirakenne on pienipiirteisempi kuin metroskenaariossa. Ratikkaskenaarioissa on vaihtoehtoisia pikaratikkalinjauksia, joita on kuvattu myöhemmin sivulla 5. Tämä skenaario mahdollistaisi noin 40 000-50 000 uutta asukasta ja noin 8 000-10 000 työpaikkaa.


    attachment image

    Tiiviissä ja tehokkaassa ratikkakaupungissa on edellisiin skenaarioihin verrattuna selvästi pienemmät rakentamisen alueet, mutta rakentamisen tehokkuus on edellistä ratikkakaupunkia suurempi ja on suunnilleen sama kuin metroskenaariossa. Tehokas rakentaminen tarkoittaa etenkin ratikan varren keskuksissa kerrostalovaltaista rakentamista, myös muilla uusilla alueilla painottuu kerrostalovaltaisuus enemmän kuin muissa skenaarioissa. Pienemmät rakentamisen alueet tarkoittavat, että Östersundomin viheralueiden pinta-ala on selvästi suurempi kuin edellisissä skenaarioissa. Myös tässä skenaariossa on samat vaihtoehtoiset pikaratikkalinjaukset. Skenaario mahdollistaisi noin 45 000-55 000 uutta asukasta ja noin 7 000-9 000 työpaikkaa.


    attachment image

    Pienen ratikkakaupunki -skenaarion tavoitteena on selvittää, onko olemassa edellytyksiä suppealle rakentamisalueelle ja matalammalle tehokkuudelle yhdistettynä pikaraitiotien edellytyksiin. Tämä on rakentamisen ns. minimi-skenaario. Tämä skenaario on edelliseen skenaarioon verrattuna kaupunkipientalovaltaisempi ja tässä skenaariossa on myös pienemmät keskusta-alueet. Ratikkavyöhykkeellä on tiiviimpää rakentamista, muilla asuinalueilla painottuvat monenlaiset kaupunkipientalot. Pieni ratikkakaupunki mahdollistaisi noin 25 000-30 000 uutta asukasta ja noin 4 000-6 000 työpaikkaa.

    Seuraavalla sivulla on kuvattu skenaariot 5-7. 
    4/7 Arvioi skenaariot 5-7

     Arvioi skenaariot 5-7

     Seuraavaksi on kuvattu skenaariot 5-7, joissa alueelle suunnitellaan paljon vähäisempää rakentamista suhteessa raideliikenneskenaarioihin. Kaikissa näissä skenaarioissa uusi asuinrakentaminen täydentäisi nykyisiä asuinalueita, joille voisi tulla arviolta 2 000-6 000 uutta asukasta. Alueen joukkoliikenne perustuu jatkossakin bussiyhteyteen. Skenaario 5 kuvaa kehittyvää nykytilaa ja se toimii myös vertailuskenaariona. Skenaariossa 6 esitetään matkailun, virkityksen ja luonnonsuojelun Östersundom, ja skenaariossa 7 elinkeinoalueiden tarjontaan keskittyvä Östersundom.  Arvioitavat skenaariot on esitelty tällä sivulla, mutta halutessasi pääset tutustumaan kaikkiin skenaariohin myös tästä linkistä.

     Voit arvostella skenaarioita tähtiasteikolla (1 tähti - 5 tähteä)

     5 tähteä : Paljon hyviä ominaisuuksia jatkosuunnitteluun

     1 tähteä:  Ei juuri mitään hyvää jatkosuunnitteluun

     attachment image

     Kehittyvä nykytila on skenaario, jossa uutta asuinrakentamista syntyy vain nykyisiä asuinalueita maltillisesti täydentämällä. Tämä mahdollistaisi noin 2 000-6 000 uutta asukasta ja vähäisen työpaikkamäärän kasvun asukasmäärästä riippuen. Tämä skenaario toimii myös vertailuvaihtoehtona suhteessa raiteisiin perustuville skenaarioille. Östersundomiin ei tulisi uusia laajoja rakentamisen alueita. Pienehkö rakentamisen määrä ei mahdollistaisi raideyhteyttä alueelle, vaan joukkoliikenne perustuisi jatkossakin bussiyhteyksiin. Vakiintuneiden pientaloalueiden asemakaavoitusohjelma on käynnissä jo Landbossa ja Karhusaaren pohjoisosassa​.


     attachment image

     Matkailun, virkistyksen ja luonnonsuojelun Östersundom tarkoittaa alueen kehittämistä luonnon, virkistyksen, kulttuuriympäristöjen ja matkailun lähtökohdista. Myös alueen toimiminen hiilinieluna olisi tässä keskeistä. Alueen luonnonsuojelualueita sekä ulkoilu- ja virkistysverkostoa laajennettaisiin merkittävästi. Alueelle voisi tulla esimerkiksi leirintäalue, uusia ulkoilu- ja ratsastusreittejä ja latuja, uimaranta sekä veneilymahdollisuuksia. Tässä skenaariossa Östersundomiin ei tulisi uusia laajoja rakentamisen alueita, mutta nykyisiä asuinalueita täydennettäisiin. Tämä mahdollistaisi maltillisen asukasmäärän (noin 2 000- 6 000 asukasta) kasvun ja vähäisen työpaikkamäärän kasvun asukasmäärästä riippuen. Alueen joukkoliikenne perustuisi jatkossakin bussiyhteyksiin.


     attachment image

     Elinkeinoalueiden Östersundom toimisi etenkin tilaa vievien toimintojen alueena. Alueen työpaikkapotentiaali olisi noin 1 500-4 000 uutta työpaikkaa. Tässäkin skenaariossa Östersundomiin ei tulisi uusia laajoja asuinrakentamisen alueita, mutta nykyisiä asuinalueita täydennettäisiin, joka mahdollistaisi maltillisen asukasmäärän (noin 2 000-6 000 asukasta) kasvun. Alueen joukkoliikenne perustuisi jatkossakin bussiyhteyksiin.

     5/7 Skenaariot 1-4: Raideliikennevaihtoehtojen kommentointi

      Kuvassa esitetään skenaarioiden 1-4 raideliikennevaihtoehdot, jotka ovat metron jatke Mellunmäestä (skenaario 1) tai pikaraitiotie Itäkeskuksesta (skenaariot 2-4).

      Metroskenaariossa on kaksi metroasemaa, läntisempi Östersundomissa ja itäisempi Sakarinmäessa. Metron linjaus kulkee Uuden Porvoontien ja Porvoon moottoritien välisellä alueella (oranssi katkoviiva kartalla) 

      Kaikissa pikaratikkaskenaarioissa (skenaariot 2-4) on samat vaihtoehtoiset pikaratikkalinjaukset, jotka on kuvattu kartalla:

      - Linjaus A kulkee Uutta Porvoontietä pitkin.

      - Linjaus B kulkee hieman pohjoisempaa linjausta Östersundomin kartanon eteläpuolelta.

      - Linjaus C suuntautuu Sotungintien kohdalta koilliseen ja ohittaa Östersundomin kartanon pohjoispuolelta.

      Pikaratikalle on myös hahmoteltu mahdollisia jatkosuuntia, jotka koskevat kaikkia edellä mainittuja vaihtoehtoisia linjauksia (A, B ja C). 

      - Linjaukset D ja E jatkuvat Sipoon suuntaan.

      - Lisäksi on hahmoteltu päätepysäkkivaihtoehtoja Karhusaareen ja Ultunaan.

      Linjausten sijainti on likimääräinen.

      Tiiviimpi rakentaminen ja keskukset sijoittuvat raideliikenteen asemien seudulle ja raiteen varrelle.
      attachment image

      Viereisestä linkistä voit avata kuvan isommaksi.
      Pikaratikkavaihtoehdot_kysely.jpg
      Mihin Östersundomin raideliikenneratkaisun tulisi perustua (skenaariot 1-4)?


      Mikä vaihtoehtoisista pikaratikkalinjauksista on mielestäsi perustelluin?      Kumpi pikaratikkalinjaus Sipoon suuntaan on mielestäsi perustellumpi?


      Kartalla on kuvattu kaksi pikaratikan päätepistettä Östersundomissa. Mikä/mitkä päätepisteistä ovat mielestäsi perusteltuja?
      Voit kommentoida raideliikennevaihtoehtoja
      Merkkejä jäljellä: 500
      6/7 Skenaarioäänestys
       Suosikkini skenaarioista on: 


       Mistä asioista pidit erityisesti suosikkiskenaariossasi? Voit valita useita vaihtoehtoja.
       Voit halutessasi perustella suosikkivalintaasi ja kuvata miten mahdollisesti täydentäisit sitä
       Merkkejä jäljellä: 500

       Kuinka paljon painoarvoa antaisit seuraaville asioille Östersundomin suunnittelussa jatkoa varten?

       Voit liikuttaa liukukytkintä näkemyksesi mukaan pienen ja suuren painoarvon välillä. Oletusvalinnaksi on asetettu liukukytkimen keskikohta, joka kuvaa neutraalia näkemystä. 
       Uusien pientaloasuntojen rakentaminen 
       pieni
       suuri
       Uusien kerrostaloasuntojen rakentaminen
       pieni
       suuri
       Alueen nykyisten pientaloalueiden täydennysrakentaminen
       pieni
       suuri
       Laajojen luonto- ja virkistysalueiden säilyttäminen ja kehittäminen
       pieni
       suuri
       Uusien elinkeinoalueiden perustaminen
       pieni
       suuri
       Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen
       pieni
       suuri
       Matkailuelinkeinon kehittäminen
       pieni
       suuri
       Alueen jääminen nykyisen kaltaiseksi
       pieni
       suuri
       Seuraavalla sivulla pääset lähettämään vastaukset. 
       7/7 Vastausten lähetys
        Tähän voit jättää halutessasi muita terveisiä alueen suunnittelijoille.
        Merkkejä jäljellä: 1000
        Kun olet valmis vastaustesi kanssa, paina sivun alalaidasta "Lähetä". Kiitos!