Harava - Skenaariokysely
Harava - Skenaariokysely
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/7 Skenaariot osayleiskaavoituksessa

  Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus - kommentoi skenaariovaihtoehtoja

  Länsiväylän ympäristön osayleiskaava on valmisteilla ja nyt esillä on neljä erilaista skenaariota. Kommentoi skenaarioita 20.10.2022 mennessä.

  Mihin mielipidettäsi tarvitaan?

  Jotta voidaan suunnitella Länsiväylän alueen tulevaisuutta kaavalle asetettujen tavoitteiden mukaiseksi, tarvitaan myös asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä. Kaupungin asiantuntijat ovat laatineet neljä erilaista skenaariota alueen mahdollisista kehityssuunnista. Skenaariot esitellään seuraavilla sivuilla ja samalla pääset antamaan näkemyksesi jokaisesta skenaariosta.

  Voit myös tutustua skenaarioihin videon avulla: https://youtu.be/zrcI9bxaiRg  Mitä skenaariot ovat?

  Skenaariot eivät vielä ole kaavasuunnitelmia. Minkään skenaarion ei ole ajateltu toteutuvan sellaisenaan, vaan nyt tutkitaan skenaarioiden eri osien ja ratkaisujen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimiseksi. Eri skenaarioista on tarkoitus valita osia ja ratkaisuja osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi ja kehittää niitä edelleen.  Skenaariot eroavat lähinnä Länsiväylän väyläratkaisun ja sallitun ajonopeuden sekä maankäytön muutosalueiden laajuuden suhteen. Maankäytön muutosalueet voivat sisältää myös muuttumattomia osia. Skenaarioissa on hahmoteltu mm. viher- ja virkistysyhteyksiä, rantareittiä, baanaa, liikennejärjestelmää, liittymiä sekä asumisen ja toimitilan määrää karkealla tasolla. Kaikille skenaarioille on yhteistä, että Koivusaaren on oletettu rakentuvan laaditun asemakaavan mukaisena, Katajaharjun eritasoliittymä poistuu, ja Länsisatamasta on rakennettu satamatunneli, joka johtaa Länsiväylälle. Näitä asioita ei ratkaista tässä osayleiskaavassa. Kaikissa skenaarioissa uusien rakentamisalueiden rannat ovat julkisia.   Osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteista laajemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa: https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/oas/1572-00.pdf  Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta keskeisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon

  Osayleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta.
  2/7 Taustatiedot

   Vastaajan tiedot

   Missä roolissa vastaat kyselyyn? Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto.
   Asuinpaikka (postinumeroalue)
   Merkkejä jäljellä: 5
   Ikä

   3/7 Skenaario 0+ Täydentyvä nykytilanne
    Tutustu skenaarioon. Pohdi, mikä skenaariossa on hyvää ja mikä huonoa. Tästä linkistä pääset suurempaan kuvaan.

    attachment image

    attachment image
    • Nykytilanteen maltillinen kehittäminen. 

    • Rakentamista Katajaharjussa kannelle ja maltillisesti muissa kohdissa. Asuntotarjonta ei kasva merkittävästi. Salmisaaressa vähäinen toimitilakasvu mahdollista. 

    • Länsiväylä säilyy nykyisenkaltaisena moottoritienä (80 km/h). 

    • Nykyinen Katajaharjun eritasoliittymä poistuu Koivusaaren liittymän valmistuessa. 

    • Satamatunnelin suu sijoittuu Lapinlahden puiston eteläpuolelle. 

    • Baana ja rantareitti. 

    • Ei muutoksia palveluihin ja joukkoliikenneratkaisuun.

    Alustavat (laskennalliset) asukas- ja työpaikkamäärälisäykset

    • Asukkaat Lauttasaari: 1 000–1 500

    • Asukkaat Salmisaari: -

    • Työpaikat Lauttasaari: 500

    • Työpaikat Salmisaari: 1 000

    SALMISAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

    Rakentamisen määrä
    liian vähän
    liikaa
    Liikenneratkaisu
    erinomainen
    huono
    Viher- ja virkistysyhteydet
    erinomainen
    huono

    LAUTTASAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

    Rakentamisen määrä
    liian vähän
    liikaa
    Liikenneratkaisu
    erinomainen
    huono
    Viher- ja virkistysyhteydet
    erinomainen
    huono
    4/7 Skenaario 1 Hillitty kasvu
     Tutustu skenaarioon. Pohdi, mikä skenaariossa on hyvää ja mikä huonoa. Tästä linkistä pääset suurempaan kuvaan.

     attachment image

     attachment image

     • Skenaario mahdollistaa rakentamista paikoitellen. Uusia asuin- tai toimitilakortteleita on osoitettavissa lähemmäs väylää, osin meritäytöille, sekä Katajaharjun kannelle. 

     • Länsiväylä säilyy väylämäisenä, mutta nopeusrajoitus laskee (60 km/h). Nykyinen Katajaharjun eritasoliittymä poistuu Koivusaaren liittymän valmistuessa. 

     • Joukkoliikenneratkaisuun ei tule muutoksia. 

     • Satamatunnelin suu sijoittuu Lapinlahden puiston eteläpuolelle. 

     • Baana ja rantareitti. 

     • Skenaario ei mahdollista palvelurakenteen merkittävää kehittämistä, mahdollisesti yksittäisiä uusia palveluja. 

     • Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen on pienimuotoisesti mahdollista uusilla rakentamisalueilla. 

     Alustavat (laskennalliset) asukas- ja työpaikkamäärälisäykset

     • Asukkaat Lauttasaari: 3 000–3 500

     • Asukkaat Salmisaari: 1 000–1 500

     • Työpaikat Lauttasaari: 500–1 000

     • Työpaikat Salmisaari: 1 500–2 000


     SALMISAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

     Rakentamisen määrä
     liian vähän
     liikaa
     Liikenneratkaisu
     erinomainen
     huono
     Viher- ja virkistysyhteydet
     erinomainen
     huono

     LAUTTASAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

     Rakentamisen määrä
     liian vähän
     liikaa
     Liikenneratkaisu
     erinomainen
     huono
     Viher- ja virkistysyhteydet
     erinomainen
     huono
     5/7 Skenaario 2 Kantakaupunki
      Tutustu skenaarioon. Pohdi, mikä skenaariossa on hyvää ja mikä huonoa. Tästä linkistä pääset suurempaan kuvaan.

      attachment image

      attachment image

      • Länsiväylän ympäristö muuttuu kantakaupunkimaiseksi. 

      • Skenaario mahdollistaa Lauttasaareen uutta asuinrakentamista ja toimitilaa Länsiväylän molemmin puolin. Asuinalueen laajeneminen edellyttää meritäyttöjä. Salmisaaressa meritäytöt mahdollistavat uuden asuin- ja työpaikka-alueen Länsiväylän pohjoispuolella. 

      • Länsiväylä muuttuu kaduksi (50 km/h), jonka yhteydessä kulkee raitiotie ja baana. Lemissaaressa ja Salmisaaressa on tasoliittymät. Nykyinen Katajaharjun eritasoliittymä poistuu Koivusaaren liittymän valmistuessa, ja Koivusaaren eritasoliittymä toteutetaan kevennettynä ratkaisuna. 

      • Skenaariossa satamatunnelin suu sijoittuu lännemmäs, Morsiamen paikkeille. 

      • Kasvava asukas- ja työpaikkamäärä luovat mahdollisuuksia uusille palveluille. 

      • Poikittaisia viher- ja virkistysyhteyksiä lisätään Länsiväylän poikki, rantareitti kulkee alueella yhtenäisenä ja Ourit-saarille rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilysilta. 

      • Skenaariossa esitetyt raitiotie ja baana saattavat edellyttää uutta siltaa Lapinlahden sillan viereen. Skenaarion toteutus Salmisaaressa edellyttää voimalinjan kaapelointia (tai siirtoa) ja voimalaitosalueen supistamista.

      Alustavat (laskennalliset) asukas- ja työpaikkamäärälisäykset

      • Asukkaat Lauttasaari: 7 500–8 500

      • Asukkaat Salmisaari: 4 000–5 500

      • Työpaikat Lauttasaari: 500–1 000

      • Työpaikat Salmisaari: 4 500–5 000


      SALMISAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

      Rakentamisen määrä
      liian vähän
      liikaa
      Liikenneratkaisu
      erinomainen
      huono
      Viher- ja virkistysyhteydet
      erinomainen
      huono

      LAUTTASAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

      Rakentamisen määrä
      liian vähän
      liikaa
      Liikenneratkaisu
      erinomainen
      huono
      Viher- ja virkistysyhteydet
      erinomainen
      huono
      6/7 Skenaario 3 Keskustan urbaani jatke
       Tutustu skenaarioon. Pohdi, mikä skenaariossa on hyvää ja mikä huonoa. Tästä linkistä pääset suurempaan kuvaan.

       attachment image

       attachment image

       • Länsiväylä on tunnelissa Lauttasaaressa, mikä mahdollistaa uuden asuinalueen Pohjois-Lauttasaaressa asuinkortteleineen, puistoineen ja katuineen. Maanalainen liikenneratkaisu edellyttää suurten investointien kattamiseksi suuria kerrosalatuottoja ja meritäyttöjä. Salmisaaressa meritäytöille rakennetaan korkeampia toimitila- ja asuintaloja. 

       • Pikaraitiotie, paikallinen ajoneuvoliikenne ja baana ovat katutasossa erillään tunnelista. Salmisaaressa Länsiväylä on pinnassa, mutta sen linjaus muuttuu. 

       • Lemissaaren liittymä poistuu, ja Katajaharjun liittymä poistuu Koivusaaren liittymän valmistuessa. Ajonopeus tunnelissa on 80 km/h (tai 60 km/h).  

       • Skenaariossa satamatunnelin suu sijoittuu lännemmäs Morsiamen paikkeille. 

       • Kasvava asukas- ja työpaikkamäärä luovat mahdollisuuksia uusille palveluille. 

       • Rakentaminen viher- ja virkistysyhteyksineen suunnitellaan uusista lähtökohdista. Rantareitti kulkee alueella yhtenäisenä ja Ourit-saarille rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilysilta. 

       • Skenaariossa esitetyt raitiotie ja baana edellyttävät uutta siltaa Lapinlahden sillan viereen. Skenaarion toteutus Salmisaaressa edellyttää voimalinjan kaapelointia (tai siirtoa) ja voimalaitosalueiden supistumista.  

       Alustavat (laskennalliset) asukas- ja työpaikkamäärälisäykset

       • Asukkaat Lauttasaari: 10 000–12 000

       • Asukkaat Salmisaari: 4 500–5 000

       • Työpaikat Lauttasaari: 500–1 500

       • Työpaikat Salmisaari: 5 000–6 500


       SALMISAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

       Rakentamisen määrä
       liian vähän
       liikaa
       Liikenneratkaisu
       erinomainen
       huono
       Viher- ja virkistysyhteydet
       erinomainen
       huono

       LAUTTASAARI: Arvioi skenaario seuraavien ratkaisujen osalta

       Rakentamisen määrä
       liian vähän
       liikaa
       Liikenneratkaisu
       erinomainen
       huono
       Viher- ja virkistysyhteydet
       erinomainen
       huono
       7/7 Skenaarioiden yhteenveto
        Minkä skenaarion pohjalta lähtisit kehittämään Salmisaaren aluetta?
        Mitä pidät hyvänä kyseisessä skenaariossa Salmisaaren osalta?
        Valitse min. 1 vaihtoehto

        Minkä skenaarion pohjalta lähtisit kehittämään Lauttasaaren aluetta?
        Mitä pidät hyvänä kyseisessä skenaariossa Lauttasaaren osalta?
        Valitse min. 1 vaihtoehto        Oma kommenttini skenaarioista
        Merkkejä jäljellä: 500