Harava - Delgeneralplan för de centrala delarna
Harava - Delgeneralplan för de centrala delarna
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Introduktion

  Planera din egen Drömmarnas Borgå 2050 – delgeneralplanens planeringsarbete börjar

  Välkommen med till delgeneralplansarbetet över de centrala stadsområdena i Borgå. Med denna enkät kan du planera markanvändningen av Borgås centrala stadsområden. Enkäten är öppen 4.5.–13.6.2021. Enkäten finns också i pappersform vid servicepunkten Kompassen.

  I vilken riktning tycker du att staden ska växa – väster eller öster? Eller ska gator, vägar och områden som redan byggts utnyttjas och växa inifrån genom att komplettera och göras mer kompakt? Vart borde man komma med cykel så smidigt som möjligt?  Hur ska man förbereda sig för den nya Östbanan? Vilka områden bör absolut uteslutas från byggandet?

  Tidsmålet för delgeneralplanen är 2050. En betydande del av miljön är redan helt klar, men de närmaste 30 åren kommer också att medföra förändringar. Vilken typ av stadsmiljö kommer Drömmarnas Borgå att ha 2050? Presentera dina åsikter på kartor och i text. Inte alla avsnitt i enkäten behöver besvaras. Du kan fokusera på de teman som är viktigast för dig.

  Baserat på resultaten från enkäten utformas 3–4 mycket allmänna strukturella modeller som beskriver samhällsstrukturen i stadsområdet. Modellernas påverkningar utvärderas och modellerna jämförs med varandra. Modellerna jämförs också utifrån hur de förverkligar stadsstrategin. På basen av jämförelsen väljs en modell/kombination av modeller, av vilken/vilka arbetet med delgeneralplanen fortsätter och ett utkast till en plan utarbetas.

  Stadsstrategin för Drömmarnas Borgå 2030 är utgångspunkten för arbetet med delgeneralplanen.
  attachment image
  Enligt stadsstrategins vision är Borgå Finlands trivsammaste och mest attraktiva hemstad. Stadens folkmängd ökar tydligt. Invånarnas vardag är okomplicerad och smidig. Stadens centrum är trivsamt och levande. Borgå lockar konkurrenskraftiga och miljövänliga företag. Arbetsplatssufficiensen är hög. Borgå är navet i Östnyland.

  Stadsstrategin stakar ut Borgå som en föregångare inom klimatarbetet. Borgå utvecklas till en koldioxidneutral stad. Planläggningen hjälper till att skapa ett kompakt och energieffektivt samhälle. Staden görs tätare genom kompletterande byggnation, på ett sätt så att grönkorridorer och närhet till naturen bibehålls.

  Borgå profilerar sig som en stad med hållbar rörlighet. Staden har smarta möjligheter till rörlighet i vardagen. Kollektivtrafikens och den lätta trafiken funktion förbättras. Borgå görs till en fungerande vardagscykelstad. Staden främjar aktivt en järnvägsförbindelse till Borgå.

  Hur skulle du planera Borgå så att visionerna av stadsstrategin blir verklighet?

  Delgeneralplan – vad betyder det?

  En generalplan är en allmän plan för markanvändningen i en kommun. I generalplanen definieras de allmänna riktlinjerna för stadens utveckling samt användningen av olika områden, såsom exempelvis platserna för bostadsområden, arbetsplatser och trafikleder samt rekreationsområden.

  Generalplanens uppgift är att i allmänna drag styra och samordna olika funktioner. I generalplaneringen avgörs principerna för den eftersträvade utvecklingen, och generalplanen styr utarbetandet av detaljplaner för området. Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst område inom kommunen, varvid den kallas för en delgeneralplan. Generalplanen presenteras på en karta och förses med planbeteckningar och bestämmelser samt en beskrivning. Mer information om arbetet med delgeneralplanen och möjligheter till att delta finns på stadens webbplats på https://www.borga.fi/ny-delgeneralplan-for-de-centrala-stadsomradena
  2/12 Inledning
   Delgeneralplanen för de centrala stadsområdena omfattar Borgås stadsmiljö, tätorten, och kransområdet kring det. Tätorten är huvudsakligen detaljplanerad. Kransområdet är området intill stadsområdet, mellan stadsområdet och landsbygden.

   attachment image

   Vi ber dig planera din egen drömmarnas stadsmiljö. Du kan svara på alla frågor eller bara de som är av särskilt intresse för dig. För att gruppera svarsmaterialet begärs lite bakgrundsinformation i början av enkäten. Personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen samlas inte in i enkäten.

   Svarandet sker genom att markera objekt och/eller områden på kartbasen som öppnas för varje fråga. Du kan specificera din markering genom att ange en förklaring i rutan som öppnas bredvid posten.

   Du kan flytta runt på kartan genom att dra kartan med musen och du kan zooma in och ut med mushjulet eller webbläsarens -/+ knapp.

   Enkäten har 12 flikar. Vid behov kan du återgå till föregående flikar. Kom avslutningsvis ihåg att klicka på knappen ”Skicka” längst ner på sidan. Det är inte nödvändigt att svara på alla punkter. På den sista sidan kan du alternativt eller kompletterande besvara enkäten skriftligt.

   Genom att svara ger du din insats till delgeneralplanens centrala områden. Tack för att du deltar!
   3/12 Svararens uppgifter
    Din ålder

    Din hemort


    Vilket av följande beskriver dig bäst?
    Fungerar du som förtroendevald för Borgå stad?

    Jag är


    4/12 Den populäraste hemstaden: Stadens tillväxt
     Enligt stadsstrategin växer populationen i Borgå tydligt. Fler bostäder behövs för både nuvarande population och inflyttade. Antalet äldre personer över 75 år i Borgå kommer att fördubblas till 2040. Antalet ensamboende ökar också. Enligt preliminära uppskattningar behövs cirka 10 000–12 000 nya bostäder i de centrala stadsområdena fram till 2050.  Fler arbetsplatser behövs också för att behålla arbetsplatssufficiensen hög i Borgå.

     Borgå har nu cirka 50 600 invånare, varav cirka 39 000 bor inom området för delgeneralplanen. Hur mycket tycker du att stadens befolkning ska växa fram till 2050?
     Välj följande utvecklingsalternativ för populationen som du tycker är lämpligt för Borgå:


     5/12 Den populäraste hemstaden: Östbanan
      En ny järnväg, Östbanan, har planerats från huvudstadsregionen österut, som går via Borgå till Kouvola. Järnvägens planering och konstruktion beräknas ta cirka 15 år. Ett beslut om järnvägens konstruktion har dock ännu inte fattats. I Nylands landskapsplan har en riktgivande linjedragning av huvudbanan märkts ut för järnvägen. Dessutom anvisar landskapsplanen en riktgivande linjedragning av anslutningsbanan från Kungsporten på norra sidan av motorvägen genom Hattula-området mot Borgå centrum. Landskapsplanen fungerar som riktlinje när delgeneralplanen utarbetas. Landskapsplanens lösningar specificeras i generalplanen.
      Var tycker du att stationerna längs den nya järnvägen borde vara?


      Hur vill du komma till järnvägsstationen?
      Arbetet med delgeneralplanen undersöker hur hela transportsystemet (tåg, buss, bil, cykling, gångtrafik) bäst tjänar invånarna i Borgås centrala stadsområden, hela Borgå och Östnyland-regionen, så att de andra målsättningarna för en trivsam, funktionell och klimatsmart stad förverkligas samtidigt. Stadsstrukturen har en betydande inverkan på hur ett välfungerande kollektivtrafiknät kan byggas.

      Välj det lämpligaste svaret för följande påståenden:
      Helt av samma åsikt
      Av samma åsikt
      Vet inte
      Av annan åsikt
      Helt av annan åsikt
      En kompakt ny stadsmiljö med bostäder, tjänster och arbetsplatser bör planeras i närheten av järnvägsstationen.
      Endast arbetsplatser och tjänster bör planeras runt järnvägsstationen, och bra områden ämnade för boende finns på andra ställen i Borgå.
      Järnvägsstationen måste vara smidig och snabbåtkomlig från olika håll av Borgå, men annars påverkar inte den nya banan och stationerna utvecklingen av stadsstrukturen.
      Den nya Östbanan har en betydande inverkan på Borgås tillväxt.
      Förberedelserna för förverkligandet av den nya Östbanan måste göras redan nu, även om beslutet att bygga järnvägen ännu inte har fattats.
      7/12 Den populäraste hemstaden: Arbetsplatser och näringsliv
       8/12 Föregångare i klimatarbete
        9/12 Bäst också i vardagen: Vardagstjänster
         Vilka vardagstjänster är viktiga för dig?


         Vilka av de följande tjänsterna är viktiga i Borgåbornas vardag även 2050?


         10/12 Bäst också i vardagen: Vardagstjänster och cykelvägar
          11/12 Stadsliv
           12/12 Fria kommentarer
            Här kan du fritt skriva åsikter och tankar om Drömmarnas Borgå 2050.
            Återstående tecken: 500
            Om du också vill föra fram dina åsikter som en bild eller till exempel som en pdf-fil, du kan hämta filen till det här fönstret.
            Ta bort bilagan
            Godkända filformat:
            csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
            Filstorlek: 5 Mb