Harava - Suunnittele Unelmien Porvoosi 2050
Harava - Suunnittele Unelmien Porvoosi 2050
Paikanna
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Johdanto

  Suunnittele oma Unelmien Porvoosi 2050 - Osayleiskaavan suunnittelutyö alkaa

  Tervetuloa mukaan Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyöhön. Tällä kyselyllä voit suunnitella Porvoon keskeisen kaupunkialueiden maankäyttöä. Kysely on auki 4.5.-13.6.2021. Kysely on saatavilla myös paperimuodossa palvelupiste Kompassista.

  Mihin suuntaan sinun mielestäsi kaupungin tulisi kasvaa - länteen vai itään? Vai pitäisikö hyödyntää jo rakennettuja katuja, teitä ja alueita sekä kasvaa sisältäpäin täydentäen ja tiivistäen? Mistä mihin pitäisi päästä pyörällä mahdollisimman vaivattomasti?  Miten uuteen itärataan pitäisi varautua? Mitkä alueet pitäisi ehdottomasti jättää rakentamisen ulkopuolelle?   

  Osayleiskaavan aikatähtäin on vuodessa 2050. Merkittävä osa ympäristöstä on jo aivan valmiina, mutta seuraavat 30 vuotta tuovat kyllä mukanaan myös muutoksia. Minkälaista kaupunkiympäristöä sinun Unelmien Porvoosi on vuonna 2050? Esitä kartoilla ja teksteissä näkemyksiäsi. Kyselyn kaikkiin osioihin ei tarvitse vastata. Voit keskittyä sinulle tärkeisiin teemoihin.

  Kyselyn tulosten perusteella muodostetaan kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta kuvaavia hyvin yleispiirteisiä rakennemalleja 3-4 kappaletta. Mallien vaikutukset arvioidaan ja malleja vertaillaan keskenään. Malleja vertaillaan myös siitä näkökulmasta, miten ne toteuttavat kaupunkistrategiaa. Vertailun perusteella valitaan malli/mallien yhdistelmä, jonka pohjalta jatketaan osayleiskaavatyötä ja laaditaan kaavaluonnos.  Unelmien Porvoo 2030 kaupunkistrategia on osayleiskaavatyön lähtökohta.
  attachment image

  Kaupunkistrategian vision mukaan Porvoo on Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kotikaupunki. Kaupungin väkiluku kasvaa selvästi. Asukkaiden arki on vaivatonta ja sujuvaa. Kaupunkikeskusta on viihtyisä ja elävä. Porvoo houkuttelee kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä yrityksiä. Työpaikkaomavaraisuus on korkea. Porvoo on itäisen Uudenmaan solmukohta.

  Kaupunkistrategia linjaa Porvoon ilmastotyön edelläkävijäksi. Porvoosta kehittyy hiilineutraali kaupunki. Kaavoituksen avulla luodaan tiivistä ja energiatehokasta yhdyskuntaa. Kaupunkia tiivistetään täydennysrakentamisen avulla niin, että viheryhteydet ja luonnonläheisyys säilyvät.

  Porvoo profiloituu kestävän liikkumisen kaupunkina. Kaupungissa on fiksut arkiliikkumisen mahdollisuudet. Julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen toimivuus paranee. Porvoosta tehdään toimiva arkipyöräilykaupunki. Kaupunki edistää aktiivisesti ratayhteyden saamista Porvooseen.  

  Miten sinä suunnittelisit Porvoota niin, että kaupunkistrategian visiot toteutuvat?

  Osayleiskaava - mitä sillä tarkoitetaan?

  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritetään kaupungin kehityksen suuret linjat sekä eri alueiden käyttö, kuten esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainti.

  Yleiskaavan tehtävänä on eri toimintojen yleispiirteinen ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja määräykset sekä selostus. Lisätietoa osayleiskaavatyöstä ja osallistumismahdollisuuksista on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.porvoo.fi/uusi-keskeisten-kaupunkialueiden-osayleiskaava


  2/12 Aloitus
   Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava kattaa Porvoon kaupunkimaisesti rakennetun alueen, kaupunkitaajaman, sekä sen ympärillä olevan kehysalueen. Kaupunkitaajama on pääosin asemakaavoitettu. Kehysalue kuvaa välittömästi kaupunkimaiseen alueeseen kytkeytyvää osa-aluetta kaupunkimaisen alueen ja maaseudun välillä.

   attachment image

   Pyydämme sinua suunnittelemaan oman unelmien kaupunkiympäristösi. Voit vastata kaikkiin kysymyksiin tai sitten vain niihin, jotka sinua erityisesti kiinnostavat. Vastausaineistojen ryhmittelyä varten kyselyn alussa kysytään muutamia taustatietoja. Tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietoja kyselyssä ei kerätä.

   Vastaaminen tapahtuu merkitsemällä kunkin kysymyksen kohdalla avautuvalle karttapohjalle kohteita ja / tai alueita. Voit tarkentaa merkintääsi kirjoittamalla selityksen merkinnän yhteyteen avautuvaan ruutuun.

   Kartalla voi liikkua raahaamalla karttaa hiirellä ja sitä voi suurentaa ja pienentää hiiren rullalla tai selaimen -/+ näppäimillä.

   Kyselyssä on 12 välilehteä. Voit tarvittaessa palata aikaisemmille välilehdille. Muista lopuksi painaa sivun alalaidasta "Lähetä"-painiketta. Kaikkiin kohtiin ei ole välttämätöntä vastata. Viimeisellä sivulla voit vaihtoehtoisesti tai kyselyä täydentäen vastata kirjoittamalla.

   Vastaamalla annat panoksesi keskeisten alueiden osayleiskaavatyöhön. Kiitos kun osallistut!
   3/12 Vastaajan tiedot
    Ikäsi

    Asuinpaikkasi


    Mikä seuraavista parhaiten luonnehtii sinua?
    Toimitko Porvoon kaupungin luottamushenkilönä?

    Olen


    4/12 Suosituin kotikaupunki: Kaupungin kasvu
     Kaupunkistrategian mukaan Porvoon väkiluku kasvaa selkeästi. Asuntoja tarvitaan lisää sekä nykyiselle väestölle että tulomuuttajille. Ikäihmisten, yli 75-vuotiaiden määrä Porvoossa kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Myös yksinasuvien määrä kasvaa. Uusia asuntoja tarvitaan vuoteen 2050 mennessä keskeisille kaupunkialueille alustavan arvion mukaan noin 10 000 - 12 000.  Myös työpaikkoja tarvitaan lisää, jotta työpaikkaomavaraisuus Porvoossa säilyisi korkealla.

     Porvoossa on nyt noin 50 600 asukasta, joista osayleiskaavan alueella asuun noin 39 000. Kuinka paljon sinun mielestäsi kaupungin väkiluvun tulisi kasvaa vuoteen 2050 mennessä?
     Valitse seuraavista mielestäsi Porvoolle sopiva väestönkehitysvaihtoehto:


     5/12 Suosituin kotikaupunki: Itärata
      Pääkaupunkiseudulta idän suuntaan on suunniteltu uutta rataa, Itärataa, joka kulkee Porvoon kautta Kouvolaan. Radan suunnittelun ja radan rakentamisen on arvioitu kestävän noin 15 vuotta. Päätöstä radan rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Uudenmaan maakuntakaavassa on radalle osoitettu merkinnällä pääradan ohjeellinen linjaus. Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu Kuninkaanportista lähtevä yhdysradan ohjeellinen linjaus moottoritien pohjoispuolelta Hattulan alueen kautta kohti Porvoon keskustaa. Maakuntakaava on ohjeena, kun osayleiskaavaa laaditaan. Yleiskaavassa maakuntakaavan ratkaisut tarkentuvat.
      Missä sinun mielestäsi pitäisi olla uuden radan asemat?


      Miten haluaisit liikkua rautatieasemalle?
      Osayleiskaavatyössä tutkitaan, miten koko liikennejärjestelmä (juna, linja-auto, auto, pyöräily, kävely) palvelee Porvoon keskeisten kaupunkialueiden ja koko Porvoon sekä myös Itä-Uudenmaan alueen asukkaita parhaiten niin, että samalla muutkin tavoitteet viihtyisästä, toimivasta ja ilmastoviisaasta kaupungista toteutuvat. Kaupunkirakenteella on huomattava vaikutus siihen, miten toimiva joukkoliikenneverkko voidaan rakentaa.

      Valitse seuraaviin väittämiin sopivin vastausvaihto:
      Täysin samaa mieltä
      Samaa mieltä
      En osaa sanoa
      Eri mieltä
      Täysin eri mieltä
      Rautatieaseman lähiympäristöön pitää suunnitella tiivistä uutta kaupunkiympäristöä, jossa on asumista, palveluja ja työpaikkoja.
      Rautatieaseman ympäristöön pitää suunnitella vain työpaikkoja ja palveluja, mutta hyvät asumiseen tarkoitetut alueet ovat muualla Porvoossa.
      Rautatieasemalle pitää päästä sujuvasti ja nopeasti eri puolilta Porvoota, mutta muuten uusi rata ja asemat eivät vaikuta kaupunkirakenteen kehittämiseen.
      Uusi itärata vaikuttaa merkittävästi Porvoon kasvuun.
      Uuden itäradan toteutumiseen pitää varautua jo nyt, vaikka radan rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.
      7/12 Suosituin kotikaupunki: Työpaikat ja elinkeinot
       8/12 Ilmastotyön edelläkävijä
        9/12 Paras arkenakin: Arjen palvelut
         Mitkä ovat sinulle tärkeitä arjen palveluita?


         Mitkä näistä ovat porvoolaisille tärkeitä arjen palveluita myös vuonna 2050?


         10/12 Paras arkenakin: Arjen palvelut ja pyörätiet
          11/12 Kaupunkielämää
           12/12 Vapaat kommentit
            Tähän voit vapaamuotoisesti kirjoittaa mielipiteitä ja ajatuksia Unelmien Porvoosta 2050.
            Merkkejä jäljellä: 500
            Jos haluat tuoda näkemyksiäsi lisäksi kuvana tai esimerksiksi pdf-tiedostona, voit ladata sen tähän ikkunaan.
            Poista liite
            Hyväksytyt tiedostomuodot:
            csv, doc, docx, gif, ics, jpeg, jpg, mov, mpeg, pdf, pdf, png, ppt, pptx, swf, txt, wmv, xls, xlsx
            Tiedoston enimmäiskoko: 5 Mb