Harava - Byggda kulturmiljön (delgeneralplan för de centrala delarna)
Harava - Byggda kulturmiljön (delgeneralplan för de centrala delarna)
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/12 Introduktion

  Harava - enkät om den byggda kulturmiljön

  Välkommen att svara på enkäten som gäller den byggda kulturmiljön i de centrala områdena i Borgå. Med hjälp av enkäten kartläggs synpunkter och erfarenheter angående den byggda kulturmiljön. Man kan svara på förfrågan fram till 9.2.2021.

  För vilket ändamål används enkäten? Enkätens ändamål är att stöda den pågående kulturmiljöutredningen för delgeneralplanen. För att fördjupa kulturmiljöutredningen insamlas kunskap om hurudana objekt och vyer brukarna själv anser vara betydelsefull kulturmiljö. 

  attachment image

  Den byggda kulturmiljön som begrepp? Vår byggda miljö består av byggnader, byggnadsgrupper, gårdar, gator, torg och öppna platser, idrottsplatser, parker och rekreationsområden. Till kulturmiljön räknas även odlingsmark, gårdshelheter, produktionsanläggningar, olika konstruktioner och trafikleder. Den miljö som människan har format utgör en berättelse om den kulturella utvecklingen, om näringarnas och levnadssättets förändringar och om olika tidsepokers värderingar. Individen och samhället bär på minnen och erfarenheter, där platser och byggnader ofta har stor betydelse. Bevarandet av dessa anses vara viktigt och då platserna eller byggnaderna försvinner betraktas detta som en förlust.

  I Borgå finns det flera objekt som representerar byggd kulturmiljö av riksintresse eller med värde på landskapsnivå. Inom utredningsområdet ligger till exempel Gamla Borgå med sitt ålandskap, trähuskvarteren i Borgå empirecentrum, herrgårds- och bylandskapet i Borgå ådal och bostadsområdet Hammars. I den byggda kulturmiljön ingår även mycket annat än de mest kända objekten.  Ur den enskilda individens perspektiv kan den gamla, bevarade rian i åkerlandskapet eller vattentornet som reser sig som ett landmärke vara lika betydelsefulla.

  Med denna enkät vill vi kartlägga byggnader, platser, områden och vyer, vilka du själv upplever som betydelsefulla.

  attachment image

  2/12 Inledning

   INLEDNING

   Delgeneralplanen för de centrala områdena i Borgå omfattar stadsdelarna 1-35 och byarna: Borgå stad, Hornhattula-Johannesberg, Näse, Pepot, Estbacka, Gammelbacka, Haiko, Järnböle, Veckjärvi, Tarkis, Stensböle samt delar av byarna Svartså, Åminsby, Karleby, Västermunkby, Tjusterby, Drägsby, Kiala, Saxby, Finnby, Teisala, Kallola, Prästgårdsbacken, Munkby, Eriksdal, Illby, Ebbo, Sannäs, Bosgård, Kråkö och Bjurböle.

   Vi ber dej att skriva meddelanden på kartan.

    

   attachment image

   Kyselyn aluerajaus
   För att svara på enkäten markerar du objekt och / eller områden på den karta, som öppnar sig vid varje fråga. Du kan förtydliga din markering genom att skriva en förklaring i den textruta som öppnar sig då du använder markeringsverktyget. Om du inte hittar det objekt som du söker på kartan, eller om du vill svara på frågan endast skriftligt, kan du använda frågesidans textruta.

   Du kan flytta dig på kartan med hjälp av musen och kartan kan förstoras eller förminskas med musens hjul eller webbläsarens -/+ knapp.

   Enkäten innehåller 12 mellanblad (flikar). Om du vill, kan du kan återvända till en tidigare flik. Kom ihåg att till sist spara enkäten för att kunna skicka dina svar. Det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Som ett alternativ till kartorna eller för att komplettera dina svar kan du på enkätens sista sida (flik)  skriva in dina synpunkter.

   Genom att svara ger du ett värdefullt bidrag till vår kulturmiljöutredning, som tjänar delgeneralplanen för de centrala områdena i Borgå. Tack för din insats.
   3/12 Svararens uppgifter

    Käännös

    attachment image

    1. Svararens uppgifter

    Svara med ett kryss i rutan
    1.1 Svararens ålder

    1.2 Bostadsområde

    Välj ditt bostadsområde på kartan.
    1.3. Födelseort

    Svara med ett kryss i rutan    1.4 Välj sådana områden, där du rör dig mest under vardagarna, du kan välja flera områden    1.5 Välj sådana områden, där du rör dig mest under lediga dagar, du kan välja flera områden    4/12 Frågor

     2. Frågor

     2.1 Vilka egenskaper anser du att höjer en byggnads kulturhistoriska värde?

     Svara genom att rita ett kryss i rutan (har betydelse / har ingen betydelse)

      
     Har betydelse
     Har ingen betydelse
     Byggnaden är äldre än 50 år
     Skönhet
     Ett traditionellt byggnadssätt, kännetecknande för en särskild tidsperiod
     Det ursprungliga utseendet har bevarats väl
     Ursprungliga byggnadsdelar har bevarats, till exempel fönster, dörrar, fasadbeklädnad, fast inredning, ugnar
     En synlig plats
     En välbevarad gårdshelhet eller närmiljö
     Byggnaden ingår i en större miljöhelhet
     Byggnaden används som en offentlig byggnad
     Historiskt betydelsefull användning av byggnaden
     Personliga minnen
     Någon annan orsak, i så fall vad?  
     Återstående tecken: 250
     6/12 Min egen kulturmiljö
      7/12 Identitet och stadsbild
       8/12 Din närmiljö och dess historia

        2.5 Din närmiljö och dess historia

        Vi är intresserade av att få höra din åsikt: värdesätter du kunskap om din närmiljös historia och hur väl känner du till den?

        Kunskap om hemtraktens historia kan sökas bl.a. med hjälp av bl.a. bibliotekens lokalhistoriska samlingar, bya- och hembygdsföreningarnas hemsidor samt olika internetkällor. Gamla kartor och flygbilder som åskådliggör olika historiska skeden kan sökas på bl.a. Lantmäteriverkets (www.maanmittauslaitos.fi)  och Riksarkivets (www.arkisto.fi) nätsidor. Kunskap om hemtraktens historia delas och diskuteras numera ofta via olika sociala mediekanaler, till exempel inom facebook-grupper som samlar gamla fotografier. Museernas historiska bildsamlingar finns på adressen  www.finna.fi.

        Svara genom att markera med kryss i rutan;
        a. Anser du det viktigt att känna till din egen närmiljös historia (det är inte viktigt/ jag kan inte säga/ det är viktigt / det är mycket viktigt)?        b. Hur väl känner du till ditt eget bostadsområdes eller ditt bostadshus historia?        c. Anser du att det är viktigt att ta vara på kulturmiljön?        d. Varför anser du att historiekunskap är viktig eller varför tycker du att den inte är viktig?
        Återstående tecken: 500
        9/12 Områden som är viktiga för dig
         10/12 Störande för kulturmiljön
          11/12 Påståenden om bevarande av och hot mot kulturmiljön

           2.8 Påståenden om bevarande av och hot mot kulturmiljön

           Svara genom att markera med kryss i rutan;
           Helt av samma åsikt
           Av samma åsikt
           Av annan åsikt
           Helt av annan åsikt
           a. En välvårdad kulturmiljö ökar områdets invånares välstånd.
           b. En välvårdad kulturmiljö ökar trivseln.
           c. En välvårdad kulturmiljö ökar bostädernas värde
           d. En välvårdad kulturmiljö lockar nya invånare till Borgå
           e. En välvårdad kulturmiljö lockar turister
           f. Borgåtraktens kulturmiljö och berättelser med anknytning till den lokala miljön kan utnyttjas i företagens marknadsföring och kommunikation
           g. Den byggda kulturmiljön är gemensam egendom som vi bör värna om
           h. Att bevara en gammal byggnad blir alldeles för dyrt och det måste alltd vara möjligt att riva en sådan byggnad, oberoende det eventuella kulturhistoriska värdet
           i. Att vårda kulturmiljön kostar alldeles för mycket jämfört med nyttan
           j. Kompletterande nybyggnad förstör alltid en särpräglad kulturmiljö, vad planerarna än påstår
           k. I Borgå har redan tillräckligt många byggnader och miljöer blivit skyddade, nu är tiden inne att riva och bygga nytt
           12/12 Fria kommentarer

            2.9 Fria kommentarer

            Här kan du fritt skriva ned åsikter och tankar om kulturmiljön inom Borgå centrala områden.
            Återstående tecken: 500