Harava - Kysely matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä Pohjanlahdella
Harava - Kysely matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä Pohjanlahdella
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Information om enkäten

  Enkät om utveckling och hållbarhet då det gäller turism och fritidsboende vid Bottniska viken 

  I denna enkät utreds utveckling och hållbarhet då det gäller turism och fritidsboende i områden kring Bottniska viken. Med områden kring Bottniska viken avses Bottniska vikens kust- och vattenområden och dessutom markområden ungefär 15 km från kusten. Enkäten är en del i forskningsprojektet SmartSea, som finansieras av Finlands Akademi och vars mål är att stöda hållbar tillväxt inom havsnäringar i områden kring Bottniska viken. Det tar ungefär 15 minuter att svara.

  Resultaten från enkäten nyttjas vid utvecklingen av områdets turism och för minimering av turismens skadeverkningar. Svaren behandlas anonymt och konfidentiellt.

  Enkäten är öppen till den 18 november 2018.

  Tack för din tid!  Mera information: 

  Maija Tiitu, Forskare, Finlands miljöcentral (SYKE), förnamn.efternamn@ymparisto.fi

  Anna Strandell, Äldre forskare, Finlands miljöcentral (SYKE), förnamn.efternamn@ymparisto.fi


  2/9 Bakgrundsinformation
   Mikä on edustamanne organisaatio?


   Bransch där du huvudsakligen har din arbetsuppgift / din sakkunskap?

   Vilket geografiskt område kring Bottniska viken känner du bäst till? 

   Resten av frågorna är baserade på detta område.


   Välj min. 1 alternativet   3/9 Ekonomiska fördelar och nackdelar med turism
    Tänk på det område som du känner bäst till kring Bottniska viken (eller nationellt perspektiv, om du valde det i föregående fråga).

    Hur betydande är de ekonomiska fördelarna som turismen medför i detta område enligt din åsikt?

    1 Inte betydande alls
    2
    3
    4
    5 Mycket betydande
    Vet inte
    Nya arbetsplatser uppstår i området
    Det lokala näringslivet får inkomster
    Kommunerna får inkomster (t.ex. skatt, avgifter)
    Gör områdets näringsstruktur mångsidigare
    Ger området nya stadigvarande invånare

    Hur betydande är de ekonomiska nackdelarna som turismen medför i detta område enligt din åsikt?

    1 Inte betydande alls
    2
    3
    4
    5 Mycket betydande
    Vet inte
    Säsongvariation i ekonomi och inkomster
    Turisterna använder inte pengar på lokala produkter och tjänster
    Den lokala prisnivån höjs (bostäder, livsmedel, varor och tjänster)
    Kostnader för kommunerna till följd underhåll av infrastruktur och tjänster
    4/9 Sociala och kulturella fördelar och nackdelar med turism
     Tänk på det område som du känner bäst till kring Bottniska viken (eller nationellt perspektiv). 

     Hur betydande är de sociala och kulturella fördelarna som turismen medför i detta område?

     1 Inte betydande alls
     2
     3
     4
     5 Mycket betydande
     Vet inte
     Främjar lokalsamhällets välbefinnande och egeninitierade utveckling
     Upprätthåller den lokala kulturen och traditionerna
     Upprätthåller eller ökar tjänsterna också för lokalbefolkningen
     Upprätthåller infrastrukturen 
     Stärker invånarnas stolthet över det lokala och områdets identitet
     Skapar framtidstro

     Hur betydande är de sociala och kulturella nackdelarna som turismen medför i detta område?

     1 Inte betydande alls
     2
     3
     4
     5 Mycket betydande
     Vet inte
     Lokalbefolkningens vardagsliv störs
     Den lokala kulturen försvinner 
     För stort antal turister under högsäsong
     Tomma fastigheter utanför säsong
     Begränsning av offentlig rekreationsanvändning av naturområden 
     Lokalbefolkning kan inte nyttja områden och tjänster som är avsedda för turister
     Ökad kriminalitet
     5/9 Miljömässiga fördelar och nackdelar med turism
      Tänk på det område som du känner bäst till kring Bottniska viken (eller nationellt perspektiv). 

      Hur betydande är de miljömässiga fördelarna som turismen medför i detta område?

      1 Inte betydande alls
      2
      3
      4
      5 Mycket betydande
      Vet inte
      Landskapsvård 
      Främjar naturskyddet
      Främjar skydd av byggd kulturmiljö
      Ökad miljömedvetenhet

      Hur betydande är de miljömässiga nackdelarna som turismen medför i detta område?

      1 Inte betydande
      2
      3
      4
      5 Mycket betydande
      Vet inte
      Förorening av jordmån och hav
      Bullerolägenheter
      Nedskräpning
      Växter och djur i naturen störs
      Negativ inverkan på landskapet, byggande som inte passar in i landskapet
      Byggande eller erosion av marken i känsliga/värdefulla naturområden
      Stränder stängs eller användning för allmän rekreation hindras
      Olägenheter till följd av den trafik som turismen medför
      7/9 Okända resepärlor
       8/9 Potentialen i turismen
        Tänk på det område som du känner till kring Bottniska viken och potentialen för turism i detta område fram till år 2030 (eller nationellt perspektiv).
        Hur stor efterfrågan på ökning av turister bedömer du att det kan finnas i området?

        Vad skulle vara en lagom ökning av antalet turister i området med tanke på social och miljömässig hållbarhet?

        Vad skulle vara en lagom ökning av fritidsboende i området med tanke på social och miljömässig hållbarhet?

        9/9 Utveckling av turismen
         Tänk på det område som du känner bäst till kring Bottniska viken (eller nationellt perspektiv). 
         Vilka är de största hindren för utveckling av turismen i detta område? 
         Välj avg. 3 alternativ
         Hur kunde dessa hinder för turismen undanröjas? 
         Återstående tecken: 250
         Hur kunde turismens skadeverkningar för miljön minskas i området? 
         Återstående tecken: 250
         I detta fält kan du ännu berätta fritt om goda utvecklingexempel inom turism, praxis eller utvecklingsförslag.
         Återstående tecken: 250