Harava - Kysely matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä Pohjanlahdella
Harava - Kysely matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä Pohjanlahdella
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/9 Tietoa kyselystä

  Kysely matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä Pohjanlahdella 

  Tässä kyselyssä selvitetään Pohjanlahden ympäristön matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämistä ja kestävyyttä. Pohjanlahden ympäristöllä tarkoitetaan Pohjanlahden rannikko- ja vesialueiden lisäksi myös maa-aluetta noin 15 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Kysely on osa Suomen Akatemian rahoittamaa SmartSea-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tukea Pohjanlahden seudun merialan elinkeinojen kestävää kasvua. Vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. 

  Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueen matkailun kehittämiseksi ja matkailun haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.

  Kysely on avoinna 18.11.2018 asti.

  Kiitos ajastanne!

   

  Lisätietoja: 

  Maija Tiitu,  Tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  Anna Strandell, Vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  2/9 Taustatiedot
   Mikä on edustamanne organisaatio?


   Mikä on työtehtävänne tai asiantuntemuksenne pääasiallinen toimiala?

   Minkä maantieteellisen alueen tunnette Pohjanlahdelta parhaiten?

   Kyselyn loput kysymykset perustuvat tähän alueeseen.
   Valitse min. 1 vaihtoehto   3/9 Matkailun taloudelliset hyödyt ja haitat
    Ajatelkaa parhaiten tuntemaanne aluetta Pohjanlahden ympäristössä (tai valtakunnallista näkökulmaa, jos valitsitte sen edellisessä kysymyksessä). 

    Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun taloudellisia hyötyjä tällä alueella?

    1 Ei lainkaan merkittävä
    2
    3
    4
    5 Erittäin merkittävä
    En osaa sanoa
    Luo uusia työpaikkoja alueelle
    Tuo tuloja paikalliselle elinkeinoelämälle
    Tuo tuloja kuntatalouteen (esim. verot, maksut)
    Monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta
    Tuo uusia vakituisia asukkaita alueelle

    Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun taloudellisia haittoja tällä alueella?

    1 Ei lainkaan merkittävä
    2
    3
    4
    5 Erittäin merkittävä
    En osaa sanoa
    Talouden ja tulojen kausivaihtelut
    Matkailijat eivät käytä rahaa paikallisiin tuotteisiin ja palveluihin
    Paikallisen hintatason nousu (asunnot, elintarvikkeet, tavarat ja palvelut)
    Infrastruktuurin ja palveluiden ylläpidosta koituvat kustannukset kuntataloudelle
    4/9 Matkailun sosiaaliset ja kulttuuriset hyödyt ja haitat
     Ajatelkaa parhaiten tuntemaanne aluetta Pohjanlahden ympäristössä (tai valtakunnallista näkökulmaa, jos valitsitte sen taustatietokysymyksessä). 

     Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun sosiaalisia ja kulttuurisia hyötyjä tällä alueella?

     1 Ei lainkaan merkittävä
     2
     3
     4
     5 Erittäin merkittävä
     En osaa sanoa
     Edistää paikallisyhteisön hyvinvointia ja omaehtoista kehitystä
     Ylläpitää paikallista kulttuuria ja perinteitä
     Ylläpitää tai lisää palveluita myös paikallisille asukkaille
     Ylläpitää infrastruktuuria 
     Lisää asukkaiden paikallisylpeyttä ja paikan identiteettiä
     Luo tulevaisuudenuskoa

     Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun sosiaalisia ja kulttuurisia haittoja tällä alueella?

     1 Ei lainkaan merkittävä
     2
     3
     4
     5 Erittäin merkittävä
     En osaa sanoa
     Paikallisten asukkaiden arkielämän häiriintyminen
     Hävittää paikallista kulttuuria 
     Suurista matkailijamääristä johtuva ruuhkautuminen sesonkiaikoina
     Tyhjillään olevat kiinteistöt sesongin ulkopuolella
     Luontoalueiden julkisen virkistyskäytön rajoittuminen
     Paikalliset eivät pääse hyödyntämään matkailijoille tarkoitettuja alueita ja palveluita
     Rikollisuuden lisääntyminen
     5/9 Matkailun ympäristöhyödyt ja -haitat
      Ajatelkaa parhaiten tuntemaanne aluetta Pohjanlahden ympäristössä (tai valtakunnallista näkökulmaa, jos valitsitte sen taustatietokysymyksessä). 

      Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun ympäristöön liittyviä hyötyjä tällä alueella?

      1 Ei lainkaan merkittävä
      2
      3
      4
      5 Erittäin merkittävä
      En osaa sanoa
      Maiseman hoito
      Edistää luonnonsuojelua
      Edistää rakennetun kulttuuriympäristön suojelua
      Ympäristötietoisuuden kasvu

      Miten merkittävinä pidätte seuraavia matkailun ympäristöön liittyviä haittoja tällä alueella?

      1 Ei lainkaan merkittävä
      2
      3
      4
      5 Erittäin merkittävä
      En osaa sanoa
      Maaperän ja meren saastuminen
      Meluhaitat
      Roskaantuminen
      Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten häiriintyminen
      Negatiiviset maisemavaikutukset, maisemaan sopimaton rakentaminen
      Rakentaminen tai maan kuluminen herkillä tai arvokkailla luontoalueilla
      Rantojen sulkeutuminen ja yleisen virkistyskäytön estyminen
      Matkailun aiheuttaman liikenteen haitat 
      7/9 Tuntemattomat matkailuhelmet
       8/9 Matkailun potentiaali Pohjanlahdella
        Ajatelkaa tuntemaanne aluetta Pohjanlahden ympäristössä ja sen matkailun potentiaalia vuoteen 2030 mennessä (tai valtakunnallista näkökulmaa, jos valitsitte sen taustatietokysymyksessä).
        Kuinka paljon arvioitte, että alueella voisi olla kysyntää matkailijamäärien kasvulle?

        Mikä olisi sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden kannalta sopiva määrä kasvattaa alueen matkailijamäärää?

        Mikä olisi sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden kannalta sopiva määrä kasvattaa vapaa-ajan asumista (mökkeily, kakkosasuminen) alueella?

        9/9 Pohjanlahden matkailun kehittäminen
         Ajatelkaa parhaiten tuntemaanne aluetta Pohjanlahden ympäristössä (tai valtakunnallista näkökulmaa, jos valitsitte sen taustatietokysymyksessä). 
         Mitkä ovat tällä hetkellä matkailun kehittämisen suurimpia esteitä alueella?
         Valitse maks. 3 vaihtoehtoa
         Miten valitsemianne matkailun esteitä voisi poistaa? 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Miten matkailun haitallisia ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää alueella? 
         Merkkejä jäljellä: 250
         Tähän kenttään voitte vielä vapaasti kertoa hyviä matkailun kehittämisesimerkkejä, käytäntöjä tai kehittämisideoita.
         Merkkejä jäljellä: 250