Harava - Kittilän kuntakysely kaivostoiminnasta
Harava - Kittilän kuntakysely kaivostoiminnasta
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/8 Kyselyn esittely

  Kysely kaivostoiminnasta Kittilän kunnan alueella ja kultakaivoksen liikenne- ja ympäristövaikutuksista

  Millaisia ajatuksia kaivostoiminta Kittilässä sinussa herättää? Mille alueille kaivostoiminta sopii ja minne se ei sovi? Millaisia havaintoja sinulla itselläsi on Kittilän kultakaivoksen vaikutuksista ympäristöön ja liikenteeseen?

  Keräämme tällä karttapohjaisella kyselyllä paikallista tietoa ja kokemuksia kaivostoiminnasta Kittilässä. Tavoitteena on välittää kokemukseen perustuvaa tietoa maankäytön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Meitä kiinnostavat myös kaivostoimintaan liittyvät mielipiteet ja tunteet.

  Tämä Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Lapin yliopiston kysely on osa Pohjoinen Periferia ja Arktinen –ohjelman BuSK-hanketta. Hankkeen lyhenne tulee otsikosta Building Shared Knowledge Capital to Support Natural Resource Governance in the Northern Periphery. Vapaasti suomennettuna otsikko on "Yhteisen tiedon tuottaminen pohjoisten alueiden käytöstä" ja tavoitteena on etenkin paikallisen tiedon välittäminen päättäjille.

  Nettipohjainen kysely on tarkoitettu kaikille Kittilän asukkaille ja Kittilässä vapaa-ajan asunnon omistaville (mökkiläiset).

  Vastaajien nimiä ei kysytä, eivätkä vastaajat ole tunnistettavissa.

  Osallistuhan kyselyyn ja jos jokin askarruttaa, ota yhteyttä! Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

  Kyselyn sisältöä koskevat kysymykset:

  Leena Suopajärvi, YTT, Yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, leena.suopajarvi@ulapland.fi, p. 040 484 42 34

  Mikko Jokinen, Tutkija, Luonnonvarakeskus, mikko.jokinen@luke.fi, p. 029 532 35 25

  Kyselyyn liittyvät mahdolliset tekniset ongelmat:

  Ari Nikula, MMT, Tutkija, Luonnonvarakeskus, ari.nikula@luke.fi, p. 029 532 5568

  2/8 Taustatiedot

   Kyselyn aluksi kysymme sinulta joitakin taustatietoja. Tiedoilla on tarkoitus kartoittaa, millaisia eroja taustaltaan erilaisilla ihmisillä on kaivostoimintaan liittyviin kysymyksiin. Tietoja ei käytetä yksittäisten vastaajien tunnistamiseen.

   Sukupuoli

   Syntymävuosi
   Syntymäkunta
   Merkkejä jäljellä: 250
   Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa suhdettasi Kittilän kuntaan ja vapaa-ajan asumiseen?   Postinumeroalue

   Mikä on ammattisi. Valitse toiminto, joka kuvaa työtäsi parhaiten.


   Mikä on korkein koulutuksesi?   4/8 Liikenne Kittilän kultakaivokselle
    5/8 Näkemykseni Kittilän kaivoksesta

     Valitse alla olevista vaihtoehdoista, mitä mieltä olet kustakin väittämästä.

     Täysin samaa mieltä
     Jokseenkin samaa mieltä
     En samaa mieltä enkä eri mieltä
     jokseenkin eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     Kittilän kaivos on lisännyt henkilökohtaista hyvinvointiani
     Kittilän kaivos on lisännyt kuntalaisten hyvinvointia
     Kittilän kaivoksen toiminta lisää luottamustani tulevaisuuteen
     Kittilän kaivoksen ympäristövaikutukset huolestuttavat minua
     Kaivoksen vaikutukset matkailuun huolestuttavat minua
     Täysin samaa mieltä
     Jokseenkin samaa mieltä
     En samaa mieltä enkä eri mieltä
     Jokseenkin eri mieltä
     Täysin eri mieltä
     Kaivoksen vaikutukset poroelinkeinoon huolestuttavat minua
     Kittilän kaivoksen vaikutukset muihin elinkeinoihin huolestuttavat minua
     Kaivoksen vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön huolestuttavat minua

     6/8 Kaivostoiminnan laajeneminen
      7/8 Millä ehdoilla kaivostoimintaa voi harjoittaa Kittilässä

       Valitse alla olevista vaihtoehdoista, mitä mieltä olet kustakin väittämästä.

       Täysin samaa mieltä
       Jokseenkin samaa mieltä
       En samaa enkä eri mieltä
       Jokseenkin eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       Matkailu on asetettava kaivostoiminnan edelle maankäyttöratkaisuissa
       Poronhoito on asetettava kaivostoiminnan edelle maankäyttöratkaisuissa
       Kaivostoiminta on hyväksyttävää riippumatta siitä, mistä työntekijät tulevat
       Kaivosyhtiön tulee osallistua kunnalle kuuluvien palveluiden ja infrastruktuurin suoraan rahoittamiseen
       Täysin samaa mieltä
       Jokseenkin samaa mieltä
       En samaa enkä eri mieltä
       Jokseenkin eri mieltä
       Täysin eri mieltä
       Kaivostoiminnan lupaehtoja pitää kiristää merkittävästi
       Viranomaismenettelyä kaivosluvan saamiseksi pitää helpottaa merkittävästi
       Malminetsinnän ja kaivosten ympäristövaikutusten valvontaa pitää parantaa merkittävästi
       Paikallisten ihmisten osallistumismahdollisuudet kaivoshankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen ovat riittävät

       8/8 Vapaa sana
        Tässä voit kertoa omin sanoin, millaisia huolia, tunteita tai muuta palautetta sinulla on kaivostoiminnasta
        Kyllä
        Ei
        Ei osaa sanoa/ei kantaa
        Riittää, että Kittilässä on toiminnassa vain yksi kaivos
        Jos sinulla liittyy malminetsintään ja kaivostoimintaan joitain erityisiä huolia, mitä ne ovat?
        Merkkejä jäljellä: 1000
        Millaisia tunteita kaivostoiminta sinussa herättää?
        Merkkejä jäljellä: 1000
        Millaista palautetta haluat antaa tästä kyselystä?
        Merkkejä jäljellä: 1000

        Kiitos vastauksistasi!