Harava - Käsityksesi ilmastonmuutoksesta
Harava - Käsityksesi ilmastonmuutoksesta
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/8 Taustatietoa kyselystä

  Tässä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kyselyssä selvitetään kuntalaisten käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta.  Kysely on osa EU Life2012 MONIMET -hanketta, joka mm. tarkentaa tietoa maamme metsien kasvun vuodenaikaisesta vaihtelusta ja sitä säätelevistä tekijöistä kuntien kannalta. Vastausten avulla arvioidaan, missä määrin kuntalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuntansa alueella ja millaista varautumista asukkaat pitävät tärkeänä.  Kysely sisältää myös metsäbioenergiaa ja muuta metsänkäyttöä koskevia kysymyksiä. Näitä tietoja tarvitaan kun arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta.  Suomen keskilämpötila on noussut asteen verran viimeisen sadan vuoden aikana. Ennusteiden mukaan on todennäköistä, että keskilämpötila nousee jatkossakin. Suomen ilmaston lämpeneminen liittyy tutkijoiden mukaan maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön arvioidaan voimistavan ilmastonmuutosta.  Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on ehdotettu mm. fossiilisten polttoaineiden korvaamista metsäbioenergian käytöllä. Metsä vaikuttaa toistakin kautta myönteisesti ilmastoon. Kasvava metsä sitoo ilman hiilidioksidia ja hidastaa sitä kautta lämpenemistä.  Kuitenkin vaikka lämpenemistä jossain määrin pystyttäisiinkin hidastamaan, joudutaan joka tapauksessa varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten rankkasateiden aiheuttamiin tulviin.  Vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Vastaukset käsitellään nimettöminä.  Lisätietoja sähköpostilla maria.holmberg(at)ymparisto.fi   


  2/8 Vastaajan taustatiedot

   Vastauksia käsitellään nimettöminä, mutta seuraavat taustatiedot ovat tarpeellisia tulosten analysoinnissa.


   Sukupuoli   Syntymävuosi


   Postinumero
   Merkkejä jäljellä: 5

   Koulutus


   Pääasiallinen toiminta


   3/8 Miten ilmastonmuutos mielestäsi ilmenee?

    1.  Maapallon ilmasto on lämpenemässä
    2.  Ihmisen toiminnalla on vaikutusta maapallon ilmaston lämpenemiseen
    3.  Oletko huolestunut ilmastonmuutoksesta?

    4.  Milloin arvelet maapallon ilmastonmuutoksen vaikuttavan kuntasi alueella?    5.  Milloin arvelet maapallon ilmastonmuutoksen vaikuttavan maailmanlaajuisesti?    4/8 Oletko havainnut kuntasi alueella viimeisten 10 v aikana?
     Ei yhtään
     Vain vähän
     Runsaasti
     En osaa sanoa

     a)  Entistä useammin tapahtuvia rankkasateita


     b)  Rankkasateiden, tulvien tai myrskyjen aiheuttamia vaurioita


     c)  Entistä voimakkaampia tulvia


     d)  Epätyypilliseen aikaan tapahtuvia tulvia


     e)  Talviaikaisen toistuvan sulamisen ja jäätymisen aiheuttamia vaurioita


     f)  Aikaisempaa enemmän metsien myrskytuhoja


     g)  Voimistunutta metsänkasvua


     h)  Heikentynyttä metsänkasvua


     i)  Hyväkasvuiset viljelmät


     j)  Vaurioituneita kasvustoja pelloilla


     k)  Epätyypillisiä saaliskaloja


     l)  Suurempia kalasaaliita


     m)  Pienempiä kalasaaliita


     n)  Muuta, vastaa omin sanoin


     Merkkejä jäljellä: 100
     5/8 Mitä hyötyjä tai haittoja arvelet ilmastonmuutoksen tuovan?
      Jos alla lueteltuja vaikutuksia ilmenisi kuntasi alueella seuraavien 10 v aikana, olisiko niistä mielestäsi hyötyä vai haittaa?
      Paljon hyötyä
      Ei hyötyä eikä haittaa
      Paljon haittaa
      En osaa sanoa

      a)  Rankkasateet lisääntyvät ympäri vuoden


      b)  Rankkasateet, tulvat tai myrskyt vaurioittavat teitä, sähkölinjoja, rakennuksia tai siltoja nykyistä useammin


      c)  Tulvat voimistuvat


      d)  Tulvat muuttuvat epäsäännöllisemmiksi


      e)  Vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitukset lisääntyvät


      f)  Maatalouden sadot lisääntyvät


      g)  Kuivuus tai rankkasateet heikentävät maatalouden satovarmuutta


      h)  Maatalouden tuholaiset lisääntyvät


      i)  Uudet kasvilajikkeet parantavat satoja


      j)  Metsän kasvu paranee


      k)  Metsien myrskytuhot lisääntyvät


      l)  Metsien tuholaiset lisääntyvät


      m)  Metsänhoitotoimenpiteitä joudutaan muuttamaan


      n)  Biomassaa käytetään nykyistä enemmän energian tuotannossa


      o)  Lämmityskustannukset pienenevät


      p)  Lumenluonti- ja kuljetuskustannukset pienenevät


      q)  Ilmastonmuutos vaikuttaa kuntasi työllisyyteen


      r)  Ilmastonmuutos vaikuttaa elinkeinojen harjoittamisolosuhteisiin kunnassasi


      s) Muut vaikutukset, vastaa omin sanoin.


      Merkkejä jäljellä: 100
      7/8 Metsäbioenergiaa ja metsien käyttöä koskevia mielipiteitä

       7.1)  Jos metsäbioenergiaa käytettäisiin nykyistä enemmän kuntasi alueella, mitä vaikutuksia sillä mielestäsi olisi?


       Ei vaikutuksia
       Vähän vaikutuksia
       Paljon vaikutuksia
       En osaa sanoa

       a)  Lisää työllisyyttä


       b) Tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia


       c)  Parantaa kunnan imagoa


       d)  Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä


       e)  Lisää kasvihuonekaasupäästöjä


       f)  Lisää vesistökuormitusta


       g)  Rumentaa maisemaa


       h)  Heikentää kunnan imagoa


       i)  Heikentää luonnon monimuotoisuutta


       j)  Heikentää alueen virkistyskäyttöarvoa


       k)  Vähentää vesistökuormitusta


       l)  Vahvistaa luonnon monimuotoisuutta


       m)  Lisää alueen virkistyskäyttöarvoa


       7.2)  Mitä metsänkäyttömuotoja yhteiskunnallisen ohjauksen tulisi suosia?


       Ei lainkaan
       Vähäisessä määrin
       Suuressa määrin
       En osaa sanoa

       a)  Hiilensidontaa


       b)  Puun hankintaa energiantuotantolaitosten tarpeisiin


       c)  Puun hankintaa metsäteollisuuden tarpeisiin


       d)  Puun hankintaa kotitarvekäyttöön


       e)  Marjastusta, sienestystä, metsästystä


       f)  Virkistäytymistä


       g)  Melun vaimentamista


       h)  Maisemasta nauttimista


       i)  Tulvien rajoittamista


       j)  Veden puhdistamista


       k)  Juomaveden turvaamista


       l)  Tutkimusta ja opetusta


       m)  Muuta, miten? Vastaa omin sanoin.


       Merkkejä jäljellä: 100
       8/8 Miten kiireellisesti pitäisi kunnassasi eri sektoreilla varautua ilmastonmuutokseen?
        Ei lainkaan
        Ei kiireellisesti
        Erittäin kiireellisesti
        En osaa sanoa

        a)  Maankäyttö ja rakentaminen (esim. rajoitetaan tulva-alueille rakentamista, jätetään riittävästi tilaa viheralueille, lisätään viemäreiden kapasiteettia)


        b)  Maa- ja metsätalous (esim. otetaan käyttöön uusia viljelykasveja ja -lajikkeita, lisätään maatalouden hiilensidontaa, vähennetään tulvariskejä metsänhoitotoimenpitein, lisätään metsien hiilensidontaa, lisätään metsäbiomassan hyödyntämistä energian tuotannossa)


        c)  Kalastus ja metsästys (esim. muutetaan kalastustapoja ja -paikkoja, kohdennetaan kalanistutuksia uudelleen, seurataan kala- ja eläinkantojen muutoksia saalistilastoinnilla)


        d)  Terveys ja hyvinvointi (esim. kasvatetaan pelastustoimen kapasiteettia poikkeusolosuhteissa, varaudutaan pimeämpien talvien mielenterveysvaikutuksiin ja helteiden terveysvaikutuksiin)


        e)  Liikenne (esim. varaudutaan rankkasateiden aiheuttamiin vaikutuksiin tieverkoston huoltotarpeeseen)


        f)  Opetus (esim. lisätään opetusta ilmastonmuutoksen syistä, vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta)


        g) Muulla tavalla, miten? Vastaa omin sanoin.


        Merkkejä jäljellä: 200