Harava - Drömmiljöer för rekreation i Esbo
Harava - Drömmiljöer för rekreation i Esbo
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/10 Syftet med enkäten

  Invånarenkät om Esbos rekreationsområden, rekreationsleder och rekreationstjänster. 

  Med hjälp av enkäten utreder vi hur de nuvarande rekreationsområdena och rekreationslederna betjänar invånarna och hurdana önskemål stadsborna har om utvecklandet av dem.

  Med rekreationsområde avser vi olika rekreationsområden, grönområden, parkområden, friluftsområden och idrottsområden som du använder under din fritid under olika årstider. Med rekreationsleder menar vi olika friluftsleder, gång- och cykelvägar, paddlingsrutter, skidspår, ridvägar, naturstigar och andra vägar du använder under din fritid. Rekreationstjänster innebär olika frilufts-, idrotts- och andra fritidstjänster som erbjuds på de ovan nämnda rekreationsområdena och invid rekreationslederna.

  De första frågorna handlar om de befintliga rekreationsområdena, lederna och tjänsterna, de senare frågorna om att utveckla dessa. Till slut lyfter vi fram vissa teman som är aktuella inom planläggning i Esbo.

  Resultaten av enkäten publiceras år 2015 på webbplatsen för planläggning på adressen www.esbo.fi/planlaggning. Resultaten utnyttjas vid detalj- och generalplanering.   

  Enkäten är öppen 1.12.2014–28.2.15. Det tar 40–50 minuter att svara.

  Ytterligare upplysningar om innehållet i enkäten:

  Tanja Hämäläinen

  tanja.h.hamalainen (at) espoo.fi

  tel. 043 8255224

  Stadsplaneringscentralen
  2/10 Anvisningar

   Allmänna anvisningar

   Du kan röra dig mellan sidorna genom att klicka Nästa och Föregående eller klicka på rätt sidnummer. Svara åtminstone på de frågor som är märkta som obligatoriska. De obligatoriska frågorna är markerade med en asterisk *. Dina svar sparas automatiskt på sidan. Skicka alla svar genom att klicka på Skicka på vilken sida som helst.

   Att svara på kartan

   Zooma in på kartan på det ställe du vill antingen med balken i högra kanten på kartfönstret eller med musen. Genom att zooma in tillräckligt kan du också se vägnamnen. Du kan flytta dig på kartan genom att hålla ner den vänstra musknappen medan du flyttar musen över kartan.

   Välj ritverktyget som finns till höger ovanför svarsalternativet. Då ritverktyget är valt syns en liten cirkel i ändan på kursorn.

   Rita ett område genom att klicka på en startpunkt. Fortsätt rita genom att klicka på nästa punkt och sluta rita genom att dubbelklicka på den punkt du vill avsluta på. På samma sätt drar du ett sträck eller märker ut en punkt.

   Därefter öppnar sig för vissa frågor en tilläggsfråga som gäller området, sträcket eller punkten som du märkt ut. Svara och spara ditt svar. Därefter kan du märka ut ett annat område för samma fråga eller välja ett annat svarsalternativ med ritverktyget eller gå vidare i enkäten.
   3/10 Bakgrundsinformation
    Kön

    Födelseår
    Adress
    Gata  
    Återstående tecken: 250
    Gatunummer
    Återstående tecken: 5
    Postnummer
    Återstående tecken: 5
    Nuvarande familjetyp
    Nuvarande boendetyp

    Hur många bilar har hushållet till sitt förfogande?
    Återstående tecken: 5
    Hur ofta använder ni bil i ditt hushåll?

    Hur ofta använder ni cykel i ditt hushåll?

    Äger du en båt?

    4/10 Nuvarande områden, leder och tjänster för rekreation
     5/10 Vad tycker du är viktigt på rekreationsområdet och på lederna

      Hur viktiga tycker du följande punkter är på rekreationsområdet och på lederna i allmänhet?

      Mycket viktigt
      Ganska viktigt
      Måttligt
      Ganska oviktigt
      Knappt alls viktigt
      Jag vet inte
      Läge nära hemmet
      Cykelavstånd till området
      Kollektivtrafikförbindelse till området
      Parkeringsplats
      Belysning
      Naturtillstånd 
      En levande stadsmiljö
      Havsnära
      Nära till sjöar och åar
      Tystnad
      Lugn
      Tillgänglighet
      Lätt framkomlighet i området, bland annat raka rutter
      Skyltar
      Bänkar, rastställen
      Gemensamma rekreationsområden för olika åldersgrupper
      Estetiska värden
      Ett öppet landskap
      Historiska objekt
      Presentation av rekreationsområdena och lederna på webben
      Mobiltjänster som anknyter till rekreationsområdena och lederna
      Någon annat, vad
      Återstående tecken: 50
      6/10 Utveckling av områden, leder och tjänster för rekreation
       7/10 Din drömmiljö

        Då du tänker dig din önskemiljö, hur viktigt är det att följande rekreationstjänster finns på gångavstånd från ditt hem?

        Mycket viktigt
        Viktigt
        Måttligt
        Endast av liten betydelse
        Ingen betydelse
        Jag vet inte
        Byggd park
        Rekreationsskog
        Gång- och cykelväg
        Rekreationsstig
        Lekpark
        Hundrastgård
        Bollplan
        Plats för att åka skateboard/sparkbräda
        Gokartbana
        Utomhusträningsredskap
        Skidspår
        Skridskoplan
        Kafé
        Badstrand
        Vinterbad
        Simhall
        Odlingslott
        Låd- eller säckodlingsplats eller annan tillfällig odling
        Gröna tak och takodling
        Visningsgård med husdjur
        Jaktmarker
        Förbindelse till Esbos rekreationsöar
        Golfplan
        Frisbeegolfbana
        Klättringsplats
        Upplevelsebana i träd
        Parkourbana
        Ridstall
        Plats för parkevenemang
        Annat, vad?
        Återstående tecken: 250
        Annat, vad?
        Återstående tecken: 250
        Annat, vad?
        Återstående tecken: 250
        8/10 Teman: Ridstall, stadsodling, båtar, naturvärden och fauna (1/2)
         9/10 Teman: Ridstall, stadsodling, båtar, naturvärden och fauna (2/2)
          Tycker du ridstall kan finnas i närheten av bostadsområden?

          Är du intresserad av småbruk i andelslagsform i ditt närområde?

          Idén med andelslagsodling är att ordna odlingsverksamhet för medlemmarna. Odlingsandelslaget erbjuder sina medlemmar möjligheten till småskalig självständig odlingsverksamhet och/eller rätt att lösa ut sin andel av odlingsprodukterna som andelslaget producerar. 

          Nämn de tre mest intressanta observationerna du har gjort om djur i naturen på Esbos rekreationsområden och/eller på gårdsområden – var och vilket djur?
          Återstående tecken: 250
          Hurdana mål som gäller naturens mångfald borde man sätta upp för rekreationsområdena i Esbo?
          Återstående tecken: 1000
          10/10 Ordet är fritt
           Vad skulle du vilja tillägga om rekreationsområdena, rekreationslederna och rekreationstjänsterna i Esbo?
           Återstående tecken: 1000
           Hur söker du information om planläggning? 
           Återstående tecken: 500
           Hur vill du få information om planläggning?
           Återstående tecken: 500