Harava - Framtidens boendemiljöer i Esbo
Harava - Framtidens boendemiljöer i Esbo
Sök adress t.ex.
Ajax loader
Karttatasoja ladataan
1/13 Syftet med enkäten

  Enligt Berättelsen om Esbo ska staden utvecklas till en äkta nätverksstad med fem större och flera mindre stadscentrum. År 2025 kommer staden att ha 300 000 invånare. Västmetron och stadsbanan bildar utvecklingskorridorer kring vilka majoriteten av den nya bostadsproduktionen koncentreras.

  Syftet med enkäten är att fråga Esboborna hur de vill se staden växa. Hur ser stadsmiljön i Esbo ut i framtiden?

  Målet är att ge invånarna en möjlighet att delta i diskussionen om den framtida stadsmiljön via en webbapplikation. Samtidigt kan vi tillföra invånarinformation till planläggningen.

  I slutet av enkäten ställer vi samma frågor om invånarnas boendeönskemål som i en enkät som gjordes år 2000.

  Resultaten av enkäten publiceras år 2015 på webbplatsen för planläggning på adressen www.esbo.fi/planlaggning. Resultaten utnyttjas vid detalj- och generalplanering.


  Enkäten är öppen 1.12.2014–28.2.2015. Det tar cirka 30–40 minuter att svara på enkäten.

  Upplysningar:

  Stadsplaneringscentralen

  Utredare

  Laura Malm-Grönroos

  laura.malm-gronroos (at) espoo.fi
  2/13 Anvisningar för att svara på enkäten

   Allmänna anvisningar

   Du kan röra dig mellan sidorna genom att klicka Nästa och Föregående eller klicka på rätt sidnummer. Svara åtminstone på de frågor som är märkta som obligatoriska. De obligatoriska frågorna är markerade med en asterisk *. Dina svar sparas automatiskt på sidan. Skicka alla svar genom att klicka på Skicka på vilken sida som helst.

   Att svara på kartan

   Zooma in på kartan på det ställe du vill antingen med balken i högra kanten på kartfönstret eller med musen. Genom att zooma in tillräckligt kan du också se vägnamnen. Du kan flytta dig på kartan genom att hålla ner den vänstra musknappen medan du flyttar musen över kartan.

   Välj ritverktyget som finns till höger ovanför svarsalternativet. Då ritverktyget är valt syns en liten cirkel i ändan på kursorn.

   Rita ett område genom att klicka på en startpunkt. Fortsätt rita genom att klicka på nästa punkt och sluta rita genom att dubbelklicka på den punkt du vill avsluta på.

   Därefter öppnas en tilläggsfråga som gäller det valda området. Svara och spara ditt svar. Därefter kan du märka ut ett annat område för samma fråga eller välja ett annat svarsalternativ med ritverktyget eller gå vidare i enkäten.
   3/13 Information om den som svarar
    Kön
    Födelseår

    Adress

    Gata
    Återstående tecken: 50
    Gatunummer
    Återstående tecken: 5
    Postnummer
    Återstående tecken: 5
    Nuvarande familjetyp
    Nuvarande boendetyp

    Hur många bilar har hushållet till sitt förfogande?
    Återstående tecken: 2
    4/13 Boendemiljö

     I din egen boendemiljö, vad innebär

     Närhet till naturen
     Återstående tecken: 500
     Boendeområdets image
     Återstående tecken: 500

     Vad innebär närhet till naturen i det framtida Esbo 

     I stadsområdena kring tåg-/metrostationerna
     Återstående tecken: 500
     I höghusområden
     Återstående tecken: 500
     I småhusområden
     Återstående tecken: 500
     5/13 Stadsstruktur

      Var i Esbo passar följande stadsstruktur?


      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image

      attachment image
      7/13 Parkering

       Centrerad parkering (ingen namngiven plats)

       Då ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser koncentreras till en plats och platserna inte namnges används de effektivare och det är möjligt att minska det totala antalet platser som byggs. På så sätt sparar man både pengar och det begränsade utrymmet. Man kan också effektivera användningen genom att koncentrera parkeringen i ett visst område till att kontrolleras av en enda aktör. Då är alla parkeringsplatser i området till för alla invånare i området, kunder, arbetstagare eller besökare antingen med månads- eller engångsavgift.
       Acceptabelt gångavstånd (meter)?
       Återstående tecken: 10
       Pris per månad (euro/mån)?
       Återstående tecken: 10

       Egen aktieplats

       Motsatsen till koncentrerad parkering är parkering för specifika tomter, vilket innebär att det blir kortare väg att gå, men nackdelen är att parkeringen blir dyr och/eller att det inte finns plats (för alla). Det är numera möjligt att skaffa parkeringsplatser för specifika tomter som separat aktie och då är bilplatsen reserverad endast för aktieägaren. Bilplatsaktiernas priser i Esbo har varierat mellan 4000–25000 euro beroende på var bostadsområdet ligger (centrumområde/område i utveckling) eller på hur parkeringen byggts (på marknivå/i bergsrum). Byggnadskostnaderna för dyra parkeringsplatser har varit mångfaldiga jämfört med parkeringsaktiernas priser och skillnaden har täckts i bostädernas priser.
       Aktiens pris (max euro)
       Återstående tecken: 10
       Borde priset täcka byggnadskostnaderna? 
       Borde inte täcka byggnadskostnaderna
       Borde täcka byggnadskostnaderna helt
       Vilket alternativ skulle främst vara aktuellt för ditt hushåll?       Parkering i framtiden

       Hurdana nya parkeringslösningar borde Esbo ha i framtiden?   
       Återstående tecken: 500
       Har du övervägt att avstå från din bil?     


       8/13 Framtidens höghusboende

        Hur höga höghus borde man bygga i framtiden?

        Helt av samma åsikt
        Delvis av samma åsikt
        Delvis av annan åsikt
        Helt av annan åsikt
        Jag vet inte
        Antal våningar färre än 6 (obligatoriskt att bygga hiss i hus med minst tre våningar)
        6–12 våningar
        Över 12 våningar  

        Vad anser du vara det viktigaste med framtidens höghusboende?    

        Mycket viktigt
        Viktigt
        Endast av liten betydelse
        Ingen betydelse
        Jag vet inte
        Balkong
        Takaltan
        Egen gård
        Vinterträdgård 
        Odlingslott - på tomten
        Odlingslott - i närheten
        Gröna tak och takodlingar
        Bostaden är inte helt färdig utan invånaren skaffar t.ex. köks- och badrumsmöbler och slutför väggytorna
        Serviceutrymme (för leverans av varor som beställs på webben)
        Tjänster i närheten
        Goda kollektivtrafikförbindelser
        Bra miljö för att gå och cykla
        Ett arbetsrum med egen ingång i samband med bostaden
        Ett separat arbetsrum i samma hus
        Affärslokaler i stenfoten
        Gemensamma mötes- och hobbylokaler i höghus
        Gemensamma gårdar för höghusen
        Garage och täckta bilplatser för husen
        Centrerad parkering
        Laddningspunkt för elbilar
        Förvaringsställe för cyklar
        Energieffektiva tekniska modeller för höghus
        Annat, vad?
        Återstående tecken: 250
        Berätta ännu med egna ord hur ett bra höghusboende ser ut i framtiden?
        Återstående tecken: 500
        9/13 Framtidens småhusboende

         Vilken storleks tomter borde man i framtiden bygga småhus på?     

         Helt av samma åsikt
         Delvis av samma åsikt
         Delvis av annan åsikt
         Helt av annan åsikt
         Jag vet inte
         Stadssmåhusens tomtstorlek under 250 m2 (tjänster och goda kollektivtrafikförbindelser i närheten)
         Stadssmåhusens tomtstorlek under 250–500 m2 (förtätning av de befintliga småhusområden)
         Tomtstorleken över 500 m2 (tjänster och kollektivtrafikförbindelser på längre avstånd)

         Vad anser du är det viktigaste med framtidens småhusboende? 

         Mycket viktigt
         Viktigt
         Endast av liten betydelse
         Ingen betydelse
         Jag vet inte
         Egen gård
         Vinterträdgård
         Odlingslott - på tomten
         Odlingslott - i närheten
         Gröna tak och takodlingar
         Bostaden är inte helt färdig utan invånaren skaffar t.ex. köks- och badrumsmöbler och slutför väggytorna
         Tjänster i närheten
         Goda kollektivtrafikförbindelser
         Bra miljö för att gå och cykla
         Ett arbetsrum med egen ingång i samband med bostaden
         Ett separat arbetsrum i närheten
         Mötes- och hobbylokaler som är gemensamma för småhusen
         Gemensamma gårdar för småhusen
         Garage och täckta bilplatser för husen
         Centrerad parkering
         Laddningspunkt för elbilar i närheten
         Lösning med förnybar energi för gemensamt bruk
         Energieffektiva tekniska modeller för småhus
         Annat, vad?
         Återstående tecken: 250
         Berätta ännu med egna ord hur ett bra småhusboende ser ut i framtiden?
         Återstående tecken: 500
         10/13 Drömbostadens läge

          År 2000 gjorde Esbo stad en undersökning om Esbobornas boendeönskemål. Följande frågor om din drömbostad är de samma som i enkäten år 2000.

          Ligger Er idealbostad i

          Ligger Er idealbostad
          Om Er idealbostad ligger i Esbo, ligger den då

          Om Er idealbostad ligger någon annanstans än i Esbo, ligger den då

          11/13 Drömbostad

           År 2000 gjorde Esbo stad en undersökning om Esbobornas boendeönskemål. Följande frågor om din drömbostad är de samma som i enkäten år 2000.

           Hur stor är Er idealbostad           Av vilken typ är Er idealbostad och hur mycket skulle Ni ha råd att betala för den? Välj det alternativ nedan som passar Er bäst och ange hur mycket Ni är villig att betala
           Hur viktiga anser Ni att följande är i Er idealbostad eller Ert bostadsbolag?

           Mycket viktig
           Viktig
           Inte särskilt viktig
           Utan betydelse
           Vet inte
           bostadens storlek
           lokalens funktionalitet
           god ljudisolering
           hjälpkök
           stort kök
           bastu i lägenheten
           terrass
           kabel för datatrafik
           goda förvaringsutrymmen i bostad
           en hälsosam bostad
           vacker utsikt genom fönstren
           hiss
           gemensamma förvaringutrymmen
           mötes- och hobbyutrymmen
           tvättstuga
           torkrum
           eget garage
           tillräckligt många bilplatser
           en välskött omgivning
           goda utrymmen för lek och vistelse på gården
           egen gårdskarl i bostadsbolaget
           trevligt grannskap
           12/13 Drömboendemiljö

            År 2000 gjorde Esbo stad en undersökning om Esbobornas boendeönskemål. Följande frågor om din drömbostad är de samma som i enkäten år 2000.

            Hur viktigt är dett att följande tjänster finns på gångavstånd från Er idealbostad?

            Mycket viktig
            Viktig
            Inte särskilt viktig
            Utan betydelse
            Vet inte
            grundskola
            dagvård
            servicecentral för äldre
            hälsocentraltjänster
            rådgivningstjänster
            ungdomslokal
            livsmedelsaffärer
            övriga affärer
            kiosk
            post
            apotek
            torgtjänster
            banktjänster/bankautomat
            bibliotek
            restaurang
            kafé
            idrotts- och motionstjänster
            lekplatser för barn
            annat, vad?
            Återstående tecken: 250

            Hur viktiga är följande faktorer i omgivningen kring Er idealbostad?

            Mycket viktig
            Viktig
            Inte särskilt viktig
            Utan betydelse
            Vet inte
            områdets utseende och framtoning
            naturmiljön
            områdets fridfullhet
            trygghet och säkerhet
            en hälsosam miljö
            närheten till centrum
            trafiksäkerheten
            goda kollektivtrafikförbindelser
            goda personbilsförbindelser
            goda lättrafikleder
            Områdets rymlighet
            en välskött näromgivning
            områdets anseende
            lämpliga friluftsområden
            vällskötta gator och vägar
            något annat, vad?
            Återstående tecken: 250
            13/13 Respons
             Är det något mer du vill säga om framtidens boendemiljöer i Esbo?
             Återstående tecken: 1000
             Hur söker du information om planläggning? 
             Återstående tecken: 500
             Hur vill du få information om planläggning?
             Återstående tecken: 500